Antibiotics

Yesterday the Minister went to the doctor to seek help. Feeling worse for two weeks is no fun, and only makes Minister a dull boy. To cut a long story short: antibiotics! A detailed story follows in swedish (only).

klindamycin-0315.gif

IgÃ¥r fick Ministern nog och besökte den lokala läkarstugan. Att mÃ¥ sÃ¥här dÃ¥ligt i flera veckor utan egentlig förbättring är inte bra och saknar egentligt syfte för Ministern eller Ministeriet. Efter en noggrannare undersökning konstaterades att ett visst mÃ¥tt av läkemedel var pÃ¥ sin plats. Antibiotika för det envisa halsontet. Medicineringen som sattes in är Dalacin, kapslar, hÃ¥rda. Och nedan följer en redogörelse för preparatet “Dalacin”.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på apoteksetiketten.

Läkemedlets innehåll: 150 mg klindamycin (verksamt ämne). Hjälpämnen: laktosmonohydrat samt gelatin, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, titandioxid (E 171), erytrosin (E 127) och indigokarmin (E 132).

Läkemedlet verkar som ett bakteriedödande medel (antibiotikum). Dalacin påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner. Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för patienten. Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med minst 1 glas vatten och intas i sittande eller stående ställning.

Det är viktigt att hela kuren fullföljs enligt anvisning, annars kan infektionen blossa upp igen.

Biverkningar läkemedlet kan ge är följande: Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Illamående, kräkningar och diarré.

Mindre vanliga: nässelutslag eller andra hudutslag. Sällsynta (förekommer hos färre än en patient av 1000): allergiska reaktioner, blodförändringar, svår diarré, inflammation i matstrupen eller leverpåverkan. Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas eftersom detta kan vara tecken på överkänslighet.

Den aktiva substansen Klindamycin har det kemiska namnet:
Metyl-[6,7,8-trideoxi-7-kloro-6-[(2S,4R)-1-metyl-4-propyl-2-pyrrolidinkarboxamido]-1-tio-L-treo-α-D-galakto-oktopyranosid]

Observera. Det finns i Sverige inga godkända läkemedel med Klindamycinkloridmonohydrat som substans.

Comments are closed.