Archive for the 'Fine, Good & Excellent Ideas' Category

Släpp dopingen fri!

Friday, June 30th, 2017

Det borde införas en fri klass i alla sporter där all doping var tillåten. Där får alla tävlande dopa sig så mycket de vill. Dessutom flyttar man över alla nya dopingfall till den klassen, samtidigt som deras tidigare vinster förverkas. Resultatlistorna uppdateras. Guldmedaljer och världsrekord byter hand. Så får vi se hur länge det är intressant att dopa sig.

Bad people, do bad things, because they can…

Saturday, February 11th, 2017

En lördag är väl en dag så god som någon för ett manifest.

I det 21 århundradet måste man konstatera att utvecklingen hittills inte är eller har varit optimal. En handfull människor äger i princip snart allt på planeten som kan anses ägas av människor. Luft är i princip den enda fria tillgången på jorden. Mänskligheten börjar i dagsläget få en unik insikt i det globala systemet som en planet och dess biosfär innebär.

Det börjar bli uppenbart att en omställning av mänsklighetens politik mÃ¥ste till pÃ¥ planetskala. Alla naturliga tillgÃ¥ngar pÃ¥ planeten är att anses som planetens tillgÃ¥ngar, inte mänsklighetens, utan hela biosfärens – definitivt inte mänskliga sammanslutningar, nationers eller privata människors tillgÃ¥ngar. Eftersom mänskligheten är den organism med i särklass största pÃ¥verkan pÃ¥ planetens biosfär mÃ¥ste mänskligheten ta ett kollektivt ansvar att se till att inte biosfären förstörs pÃ¥ nÃ¥gon nivÃ¥. Land kan ägas och brukas även i fortsättningen, men det kan bara gälla de översta centimeterna av odlingsbar mark. Öknar och andra obrukbara omrÃ¥den kan ha egna bestämmelser. Grundförutsättningen ska vara att allt som ska grävas upp, flyttas, förändras och fraktas ska anses som vital planettillgÃ¥ng och är en del av dess ändliga resurs och denna ska brukas utan berikande av person, nation eller företag. FN är en bra början, men det behövs ett ännu större övergripande planetrÃ¥d som ska se till planetens och biosfärens bästa. En nollpÃ¥verkan pÃ¥ global skala mÃ¥ste eftersträvas. Ã…terställning till naturliga tillstÃ¥nd och balans för biosfären ska efterlevas. Ingen ska dödas eller bli sjuk, inte heller berikas pÃ¥ andras bekostnad. En levnadsbar baslön ska utgÃ¥ och pris kan installeras (typ Nobelpris) som gäller landvinningar för planetens/biosfärens bästa. Mänskligheten kan inte begÃ¥ ett kollektivt självmord eller försvinna frÃ¥n planeten, men all förstörande pÃ¥verkan pÃ¥ planetens biosfär ska och mÃ¥ste upphöra. Mänskligheten ingÃ¥r i och pÃ¥verkar planetens biosfär och ekosystem, men all rovdrift mÃ¥ste förbjudas – krig och skövling mÃ¥ste utrotas en gÃ¥ng för alla. Resurserna i den globala ekonomin mÃ¥ste fördelas, till att börja med genom ett rättvist beskattningssystem som pÃ¥ sikt ska se till att ingen person, nation, mänsklig sammanslutning eller företag/konglomerat kan göra sig förtjänster pÃ¥ andras/biosfärens bekostnad. Om det behövs ska planetrÃ¥det ha resurser och mandat att med maktmedel hindra den eller de som försöker bryta mot regelverket. Detta gäller i lika stor omfattning internt i planetrÃ¥det. Om nÃ¥gon är bra pÃ¥ att göra mat, kläder, musik, konst eller andra saker som folk vill köpa är det en sak. Men alla basvaror i planetens biosfär (vatten, metaller, sten, grus, mineraler, odlingsbar mark, atmosfären etc är biosfär och planetrÃ¥vara) och detta ska ingÃ¥ i den hÃ¥llbara utvecklingen och styras av ett planetrÃ¥d som inte fÃ¥r berika sig själv pÃ¥ planetens bekostnad. All odling och djurhÃ¥llning mÃ¥ste regleras pÃ¥ samma hÃ¥llbara sätt, för biosfärens bästa och för att inte berika nÃ¥gon person, stat, företag, förening, religion eller nÃ¥gra andra sammanslutningar med särintressen som del- eller slutmÃ¥l. Mjukvara, know-how, intelligens, kunskap och uppfinningsrikedom är det grundläggande, jämsides med en human etik och moral som säkrar och främjar biosfärens fortlevnad och framtida välmÃ¥ende. De gamla nationerna och alla andra mänskliga sammanslutningar ska i slutändan ha som mÃ¥l att främja mänsklighetens och individens utveckling och tillse de grundläggande mänskliga rättigheterna att ingen fÃ¥r angripas eller förföljas pga trossystem, kön, identitet eller sexuell läggning. Ett humant liv utan hot mot personen ska säkerställas alla – och i detta ingÃ¥r att all skadlig användning av alla sorters droger (även mediciner) regleras.

Har jag glömt något?

Oh ja just det… Vi behöver ocksÃ¥ bestämma oss för vad vi vill göra (som mänsklighet alltsÃ¥). En vad-är-meningen-med-livet-frÃ¥ga alltsÃ¥. Och det finns kanske mer än ett svar pÃ¥ den frÃ¥gan. Göra barn, ha trevligt och (bokstavligen) sikta mot stjärnorna kanske? Hittills har vi som ett kollektiv mest uppfört oss som ett virus eller insekter. Som utan medveten tanke förbrukar och förstör alla resurser pÃ¥ ett ställe och sedan drar vidare till nästa. Vi mÃ¥ste gÃ¥ vidare frÃ¥n detta. Det mÃ¥ste finnas nÃ¥t bättre än det senaste modet, en ny bil och mer pengar… Planeten är en ändlig resurs, och vi kan inte ha alla äggen i en korg. Om inget annat sÃ¥ kommer förr eller senare en tillräckligt stor meteor flygande Ã¥t vÃ¥rt hÃ¥ll, och om inte förr, sÃ¥ är det uppenbarligen ingen bra idé att ha alla äggen i en korg dÃ¥.

YTTRANDEFRIHET

Monday, January 5th, 2015

På förekommen anledning kan det vara idé att läsa och begrunda. Hittade och måste återge denna lysande sammanfattning av begreppet:

YTTRANDEFRIHET
•
• Yttrandefrihet (liksom församlings- och föreningsfrihet) handlar alltid om förhållandet mellan staten och indviden, aldrig om förhållandet mellan individer eller grupper.
•
• Du kan inte begränsa min yttrandefrihet. Jag kan inte begränsa din yttrandefrihet.
•
• Yttrandefriheten är grundlagsfäst och formuleras bl a i I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen.
•
• En individ eller grupp kan aldrig begränsa någon annan individs eller grupps yttrandefrihet, det kan endast staten göra. Däremot kan människor skrämmas eller störas från att utnyttja sin yttrandefrihet.
•
• Att be någon hålla käften är aldrig att begränsa dennes yttrandefrihet, det är att utnyttja sin egen yttrandefrihet.
•
• Att vägra publicera någons text är aldrig begränsa dennes yttrandefrihet, det är att utnyttja sin egen yttrandefrihet.
•
• Alla människor i samhället kan utnyttja sin yttrandefrihet med lika stor rätt, i lika hög grad.
•
• Man kan aldrig ”bryta mot yttrandefriheten”, däremot kan man bryta mot allmän lag när man utnyttjar yttrandefriheten, t ex lagen om ”hets mot folkgrupp” (8:e paragrafen, 16:e kapitlet i Brottsbalken), eller ”störande av allmän sammankomst” (4:e paragrafen, 16:e kapitlet i Brottsbalken).
•
• Det finns alltså inga bilder, texter eller uttalanden som ”bryter mot yttrandefriheten”. Däremot kan de som sagt bryta mot paragrafer i brottsbalken.
•
• Yttrandefriheten är inte något som vi har fått, som vi ska vara tacksamma för. Yttrandefriheten är något vi erövrat – vi har skapat den.
•
• Yttrandefriheten ”vårdas” bäst genom att användas, som allt annat.

New Year Wish

Friday, January 2nd, 2015

new year wish

Ekonomi är ett medel och kultur ett mål

Wednesday, March 5th, 2014

Att kulturen skall vara nyttig och bidra till tillväxten är numera en tämligen cementerad bild, världen över. Kulturella och kreativa verksamheter analyseras som näringsgrenar, och de senaste åren har kulturgeografer och ekonomer gång efter annan visat att kulturen är ett viktigt medel för regional tillväxt. Om ett spännande kulturutbud saknas i en stad eller region uteblir också inflyttning av individer som bidrar till den regionala dynamiken.

Visst, kultur kan vara ett medel för tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant riskerar vi att ur synfältet tappa kulturens kraft, magi och själ. Det gäller alltså att i mitt i mellan strategimöten, kvalitetsuppföljningar, insamlandet av besöksstatistik och upprättandet av finansieringsmodeller stanna upp och nypa oss själva i armen. Det som har kommit att bli en grundkomponent i forskningsprogrammet vid forskningscentret ABC – Arts, Business and Culture vid Handelshögskolan i Stockholm är att försöka vända på frågan hur kultur kan bidra till ekonomin till exakt den omvända, nämligen hur ekonomin bäst kan bidra till att skapa kultur.

http://www.kulturradet.se/nyhetsarkiv/Kronikor/Mars-2014/

Läs mer och besök länken ovan.

Svar på förslag till Kultur- och Idrottsministern

Friday, February 21st, 2014

Som den minnesgode läsaren kanske kommer ihåg skrev Ministern nyligen ett brev till Sveriges Kultur- och Idrottsminister (eller om det är tvärtom). Konstministern argumenterade i brevet för att Sverige skulle grunda en statlig fritidsorganisation ”Kraft genom glädje”. Nu har svaret anlänt från Kulturdepartementet som tänk igenom det hela i god ordning. Man slingrar sig också i god ordning och hänvisar till att medborgarna själva utövar sin fritid såsom de önskar:

Hej och tack för ditt e-brev till Kultur- och idrottsministern där du argumenterar för att det ska grundas en statlig fritidsorganisation i Sverige (Ku2014/139/MFI). Jag har blivit ombedd att svara på ditt e-brev.

Som du säkerligen känner till så har vi i Sverige en lång tradition av att medborgarna själva väljer att utöva sin fritid på det sätt var och en önskar. Många har valt att gå samman med andra i frivilliga organisationer som i vissa fall får stöd av det allmänna. Många kommuner tillhandahåller lokaler och försöker att på andra sätt underlätta för sådana organisationer att bedriva sin verksamhet. Staten ger bidrag till bl.a. fritids-, ungdoms- och idrottsorganisationer och stöd till studieförbund. Det finns inga politiska initiativ som siktar på att förändra den nuvarande ordningen.

Tack för att du tog dig tid att dela med dig av dina synpunkter.

Med vänlig hälsning
Tomas Johansson
Ämnesråd
Kulturdepartementet
Enheten för medier, film och idrott

Att utnytttja sina svagheter – Update

Thursday, February 13th, 2014

1205

Som tidigare har berättats här har Konstministern utnyttjat två av sina svagheter och ställt dessa mot varandra. Detta i ett led för att undersöka om även verkligheten fungerar som Matematiken då man kan ta två minus och få ett plus. Experimentet med att dra undan mattan för Konstministerns tidsoptimism med hjälp av dennes dåliga minne har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept!

Tanken var att genom att spela ut dessa båda (2) negativa krafter försöka skapa en (1) positiv. För att kunna hålla tiden bättre ställdes armbandsuret fram fem minuter. Och det var där den stora finten kom in. Nämligen ett dåligt minne. Försöket att utnyttja det dåliga minnet har visat sig vara en framgångssaga! Eftersom Konstministern glömmer bort att klockan är framställd 5 minuter har tidhållningen blivit betydligt bättre. Sedan starten för detta lokala sociala experiment (mars 2012) har det gått över förväntan! Utvärderingen har visat sig att det dåliga minnet verkligen glömmer bort att klockan är framställd! Ibland , eller oftast, är Ministern medveten om att klockan är framställd och alltså går för fort. Oavsett detta har det visat sig att den önskade effekten har uppnåtts.

Experimentet fortlöper och rekommenderas för andra som lider av samma problem. Skicka gärna in utvärderingar av era egna experiment.

Förslag för Kultur- och Idrottsministern: “Kraft genom glädje” – till Sveriges gagn

Wednesday, February 12th, 2014

Meddelande: Hejsan kära Lena,

Som Kultur- och Idrottsminister är du förstÃ¥s den som jag självklart vänder mig till när jag vill föreslÃ¥ att vi i Sverige grundar en statlig fritidsorganisation. Mitt namnförslag är “Kraft genom glädje”. Jag skulle förstÃ¥s själv vilja vara del av det här och tycker att det finns mycket viktigt som kan göras. KGD skulle kunna arrangera gymnastik, simlektioner, sykurser, schackturneringar och konserter. Det är ganska lätt och billigt att organisera och vänder sig till mÃ¥nga intresserade. Man kan ocksÃ¥ tänka sig att stödja vuxenutbildning. Överhuvudtaget borde all sorts utbildning och kursutbildning knytas till KGD. Inte minst mjuka holistiska värden. En stor del inom KGD skulle kunna organisera utflykter och resor. Den delen av KGD borde kunna stÃ¥ för sÃ¥ mycket som fyra femtedelar av omsättningen. Kulturarrangemang som varietéer och liknande skulle ocksÃ¥ kunna ingÃ¥ och bÃ¥de marknadsföra och finansiera.

Detta borde också åtföljdes av ett sparprogram, för svenska familjer för att återinföra ekonomiskt och målinriktat tänkande samt långsiktigt sparande för att uppnå sina mål. Sparprogrammen förvaltas i statlig regi och avkastningen på besparingarna kan betala en del av verksamheten. Man kan också tänka sig att semesterparadis inom och utom landet skulle kunna grundas för att ingå i KGD.

Finansiering
En majoritet av svenska arbetare, arbetsgivare och statligt anställda bör vara anslutna. Medlemmarna betalar varje månad en medlemsavgift på minst 20 SEK. En majoritet av KGD-medarbetare borde kunna arbeta utan betalning, liknande många ledare och tränare inom idrotts- och fotboll t.ex. Detta håller nere personalkostnaderna, men naturligtvis måste också betalda medarbetare anställas. Den stora delen av inkomsterna för verksamheten ska bestå av medlemsavgifter, men staten borde också kunna tillskjuta bidrag (liksom till sport och idrottsföreningar m.m.). KGD skulle också kunna finansiera en del av sin verksamhet genom att resorna man anordnar delvis betalas av de resande. Som medlem får man kraftigt rabatterade resor och evenemang, och kan också välja att använda delar av sitt sparprogram som betalning för detta.

Detta förslag skickades från Konstministeriet förra veckan till svenska regeringskansliet, ställt till Lena Adelson-Liljerot (förlåt, Adelsohn Liljeroth). Vi återkommer när svaret anländer. Vi vet att alla inkomna mejl i alla fall läses, och ett mottagningskvitto är mottaget.

Don’t…

Friday, June 1st, 2012

“Dont make a decision based solely on popularity, just because other people are doing it doesn’t mean its the best choice.”

Make sure…

Saturday, March 31st, 2012

“Make sure you are not confusing your own limited observations with the reality of what is going on in the world.”