Archive for July, 2013

Huvet på spiken

Wednesday, July 31st, 2013

Det här genusbrevet frÃ¥n Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, till forskningsrÃ¥det för arbetsliv och socialvetenskapha har förvisso ett par Ã¥r pÃ¥ nacken, men är ändÃ¥ lika aktuellt – och inte minst underhÃ¥llande.

Rothstein fick följande brev: ”Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har i regleringsbrevet för budgetåret 2008 fått i uppdrag att bl.a.redovisa köns- och åldersfördelning för medarbetare inom pågående forskningsprojekt och program… Då du har beviljats ett projektbidrag eller programstöd av FAS och då bidrag till detta utbetalas under 2008, är vi angelägna om att du besvarar den enkät som nu finns i eKlara…. Med vänliga hälsningar Erland Hjelmquist Huvudsekreterare.”

Varpå Rothstein svarade (13 oktober 2008):

Jag skulle gärna tillmötesgå er begäran, dvs svara på hur många män och kvinnor som arbetar i mitt av FAS finansierade projekt. Problemet är att det faktiskt vetenskapligt inte längre låter sig göras. Enligt Vetenskapsrådets egen skriftserie och även enligt Nationella sekretariatet för genusforskning är nämligen numera kön och personers könstillhörighet att se som sociala konstruktioner. Enligt de nyare rönen inom genusforskningen som finansierats av VR och jag antar FAS (den sk. queer-teorin) är det nu inte längre förenligt med god vetenskap att bara prata om två könsidentiter utan socialkonstruktivistiskt måste vi ge utrymme både för många fler (Judith Butler lär vara uppe i åtta) samt också ge utrymme för att en och samma individ kan ändra sitt genus/kön då och då. Som det står på Genussekretariatets hemsida: ”Det är i praktiken omöjligt att dra en skarp gräns mellan det kroppsligt givna och det kulturellt skapade”.

Vidare anför man att kön formas ”inom ramen för kulturella och sociala maktordningar och skiljer sig från en tid och plats till en annan”. Den biologistiska kroppsräkning som ni vill att jag skall utföra är således vad jag kan se numera ett vetenskapligt sett passerat stadium. Mina medarbetare kan som framgår ovan ha en könstillhörighet/genus på morgonen, en annan till lunch och en tredje till kvällen och hur skall jag kunna hålla reda på detta? Med förlov sagt har jag en del annat att syssla med. Jag kan dessutom inte tro att ni vill att jag skall vidta okulära besiktningar av deras fysionomi, är detta kravet ber jag vänligt men bestämt att få avstå.

Jag har dessutom numera (född 1954) kommit att anamma samma teori vad gäller Ã¥lder och kan därför inte heller svara pÃ¥ frÃ¥gan om mina medarbetares Ã¥lder. Logiskt sett, om nu kön kan vara en social konstruktion mÃ¥ste väl ocksÃ¥ Ã¥lder vara det. Den positivistiska mätfetischism vad gäller tid, dvs bruket att exakt försöka räkna och jämföra tidsenheter som vore de nÃ¥got absolut, mÃ¥ste följande Foucault ses som ett utslag av ren och skär maktutövning och sÃ¥dan har jag ingen anledning att medverka i. Sammantaget kan jag inte ta pÃ¥ mitt vetenskapliga ansvar att besvara enkäten nedan – ett sÃ¥dant pre-vetenskapligt förhÃ¥llningssätt till begreppen ”kön” och ӌlder” som FAS nu ägnar sig Ã¥t är dessvärre ett sedan länge passerat stadium inom forskningen.

Vänliga hälsningar Bo Rothstein

An important question…

Tuesday, July 30th, 2013

Världsklass

Monday, July 29th, 2013

FörmÃ¥gan att tro att allt i Sverige är i världsklass är fortfarande i världsklass.”

(På tal om Göran Hägglunds uttalande i Almedalen om att svensk sjukvård är i världsklass).

Creativity…

Wednesday, July 24th, 2013

“Creativity is intelligence having fun.” -Albert Einstein

A new MinistryofArt-video by Walt

Friday, July 5th, 2013